ضدعفونی کننده ها

ضدعفونی کننده ها

عموما” ضدعفونی کننده ها را می توان به هفت گروه اصلی تقسیم بندی کرد که عبارتند از :

۱- الکلها
۲- هالوژنها
۳- ترکیبات چهارتایی آمونیاک
۴- فنلها
۵- قطرانهای زغال سنگ
۶- آلدئیدها
۷- عوامل اکسیدکننده

🚨خصوصیات هر یک به شرح زیر می باشد👇
🚀الکلها ( ایزوپروپیل یا اتیل الکل )
۱- فعالیت میکروب کشی وسیعی دارند ، فاقد خاصیت خورندگی بوده ولی دارای خاصیت شعله وری می باشند.
۲- به دلیل وجود ویژگی تبخیر ، فعالیت پس مانده هایشان محدود می باشند.
۳- در صورت وجود مواد آلی ، فعالیت محدودی دارند.
۴- علیه باکتریها و اسپور قارچها فعالیت چشمگیری ندارند.
۵- برای ضدعفونی کردن وسایل و سایر ملزومات کوچک ، ماده بسیار مناسبی می باشند.
۶- جهت استفاده سراسری در هچری ، بسیار گران می باشند.
۷- برای اینکه مؤثر واقع شوند باید با غلظت ۹۵-۷۰ درصد استفاده شوند.

🚀هالوژنها ( ترکیبات یده یا هیپوکلریت ها )
۱- فعالیت میکروب کشی وسیعی داشته ولی خاصیت خورندگی دارند.
۲- بر روی هاگها مؤثر نبوده ولی بر باکتریها ( در مرحله رویشی ) ، قارچها و ویروسها مؤثرند.
۳- درصورت وجود ماده آلی فعالیتشان کاهش می یابد.
۴- در حضور صابونها ، دترجنتها و نمکهای آب سخت ، فعالیتشان محدود می شود.
۵- فاقد خاصیت تحریک پذیری و خورندگی فلزات بوده و سمیت پائینی دارند.
۶- فعالیت پس مانده هایشان درصورت آلودگی مجدد ، محدود می شود.
۷- بهترین ماده ضدعفونی کننده جهت استفاده در سطوح تمیز می باشند.
۸- هزینه کمی دارند.

🚀فنلها ( ترکیبات تکی یا چند تایی )
۱- محدوده میکروب کشی وسیعی دارند ولی هاگ کش نیستند.
۲- سمیت و خاصیت خورندگی کمی دارند.
۳- درصورت وجود مواد آلی بسیار فعال می باشند.
۴- بوزدا هستند و فعالیت پس مانده هایشان مطلوب می باشد.
۵- هزینه کم تا متوسطی دارند.

🚀قطرانهای زغال سنگ ( کروزول و اسید کرسیلیک )
۱- فعالیت میکروب کشی وسیعی دارند ولی هاگ کش نیستند.
۲- در غلظتهای زیاد سمی بوده و خاصیت خورندگی دارند.
۳- بوی تند و زننده دارند و فعالیت پس مانده هایشان عالی است.
۴- درصورت وجود مواد آلی بسیار فعال می باشند.
۵- به دلیل اینکه گازهای سمی می باشند برای استفاده در جوجه ها یا تخم مرغهای نطفه دار مناسب نیستند.
۶- نسبتا” گران می باشند.

🚀آلدئیدها ( گلوتارالدئید )
۱- فعالیت میکروب کش ، هاگ کش و قارچ کشی وسیعی دارند.
۲- درصورت وجود مواد آلی ، فعالیت خفیف تا متوسطی دارند.
۳- فعالیت پس مانده هایشان ضعیف می باشد.
۴- نسبتا” سمی می باشند.
۵- هزینه مناسبی دارند.

🚀عوامل اکسیدکننده ( پراکسیدهیدروژن ، پرمنگنات پتاسیم )
۱- فعالیت میکروب کشی وسیع تا متوسطی را دارند ولی هاگ کش نیستند.
۲- درصورت وجود مواد آلی غیر فعال می شوند.
۳- نسبتا” خاصیت خورندگی داشته و سمیت محدودی دارند.
۴- فعالیت پس مانده های آنها ضعیف و محدود می باشد.
۵- بعنوان یک عامل بوزدا و تمیز کننده بسیار ارزشمند می باشند.
۶- هزینه مناسبی دارند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.